Estructura retributiva

Classificació professional i esquema retributiu

La classificació professional a Mercabarna es troba configurada actualment pels següents grups professionals:

Personal base (nivells del 1 al 10)

  • Nivells 9 i 10 pertanyen els comandaments intermedis i els tècnics
  • Nivells 7 i 8 pertanyen els responsables i especialistes
  • Nivells 5 i 6 pertany personal administratius i servei de diferents àrees de l'empresa.
  • Nivells 1 al 4 pertanyen personal de servei auxiliar.

L'adscripció als diferents nivells organitzatius i grups professionals es realitza en base a un sistema de Valoració de Llocs de Treball Nema standard.

El sistema retributiu està basat en diferents conceptes. A continuació els agrupem per naturalesa de l'ingrés en 3 grans apartats:

  • 1. Conceptes fixes: el salari nivell, agressivitat, antiguitat, complement de lloc de treball i les pagues extres conformen aquest grup de conceptes.
  • 2. Altres conceptes no fixes o plusos: són aquells que retribueixen prestacions de caràcter puntual com ara les hores extres o que depenen de que es produeixi la condició que els motiva i que condiciona el seu import, com ara els aspectes relacionats amb el quadrant de treball, entre d'altres.
  • 3. Retribució variable: és la suma de les quantitats dineràries brutes meritades en l'exercici anterior i pagables en l'any en curs i que responen a la consecució de determinats objectius (d'empresa i/o individuals) durant l'any natural. La retribució variable, per una part, és un percentatge lligat a la valoració de les competències, la consecució dels objectius anuals i el compliment del pressupost, i per l'altra, un percentatge dels beneficis de l'empresa, després d'impostos.

Retribució Total: és la suma dels conceptes retributius anteriors.

Personal equip directiu (nivells del 13 al 18)

El personal que composa l'equip directiu està adscrit a diferents nivells organitzatius, del 13 al 18, amb la metodologia base HAY Group.

El sistema retributiu del personal de l'equip directiu està basat en diferents conceptes. A continuació els agrupem per naturalesa de l'ingrés en 3 grans apartats:

  • 1. Retribució Fixa o Base: quantitats dineràries brutes percebudes per l'ocupant d'un lloc en el termini d'un any natural, sense integrar el complement pel lloc de treball que desenvolupa ni el variable lligat a objectius. Té correspondència amb el nivell i grup professional que ocupa.
  • 2. Complement de Lloc de Treball: concepte lligat al desenvolupament d'unes responsabilitats determinades en el lloc de treball. La seva funció retribueix característiques determinades d'un lloc de treball a través de l'assignació d'un nivell de valoració o grup.
  • 3. Retribució Variable: és la quantitat dinerària bruta meritada en l'exercici anterior i pagable en l'any en curs. La retribució variable és un percentatge lligat a la valoració de les competències, la consecució dels objectius anuals i el compliment del pressupost.

Retribució Total: és la suma dels conceptes retributius anteriors.

El personal de l'equip directiu, no es devenguen ni es perceben conceptes lligats a la presència, a la permanència a l'empresa o antiguitat, o a l'excedent sobre la jornada de treball establerta per contracte.