Estructura organitzativa

L'estructura organitzativa de Mercabarna està constituïda per:

 • L'estructura de decisió.
 • L'estructura de gestió.
 • L’estructura de control. 

L'estructura de decisió o de govern

 • La Junta General d'Accionistes: Constituïda pels accionistes de la societat és el màxim òrgan de govern de la societat. Les Juntes poden ser Ordinàries o Extraordinàries,  la Junta Ordinària és reuneix dins dels sis primers mesos de cada exercici per censurar la gestió social, aprovar els comptes de l'exercici anterior i resoldre l'aplicació del resultat, la Junta Extraordinària és reuneix sempre que es consideri convenient pels interessos socials.  
   
 • El Consell d'Administració: La Societat és administrada i regida pel Consell d'Administració que assumeix la representació social i té plenitud de facultats. Actualment està format per 17 consellers que representen proporcionalment als accionistes. Es reuneix sempre que és convocat pel President, com a mínim quatre vegades a l'any, o quan ho sol·licitin les dues cinquenes parts dels Consellers, sense necessitat de cap altre requisit especial.
   
 • La Comissió Executiva:  L'anomena el Consell entre els seus membres, està   integrada per 5 consellers i es convoca, sempre que hi ha  temes a tractar o decidir, que no siguin competència exclusiva de la Junta o del Consell.
   
 • El president del Consell: Té la consideració de President de la societat i li correspon vetllar pel compliment dels acords del Consell  al que representa amb els més amplis poders socials.

L'estructura de gestió

Encapçalada pel Director General com a màxim directiu, és l'estructura interna de la societat, integrada per persones especialitzades en les diferents àrees d'activitat d'aquesta.

 • La Direcció General: Ostenta les facultats que li confereix el Consell d'Administració i és el responsable de liderar i dirigir tota l'estructura de gestió.
   
 • Comitè de Direcció: El Comitè de Direcció és l'òrgan estratègic de la companyia i ha de vetllar perquè els objectius fixats es duguin a terme respectant els principis organitzatius i garantint el seu propòsit. Està format pel Director General, la Subdirecció General i les diferents Direccions. Les seves funcions principals són fer seguiment de l'activitat a partir de la informació de cada Direcció i dels indicadors de seguiment definits així com identificar les  noves oportunitats que es derivin dels àmbits estratègics. La seva periodicitat és setmanal.

L'estructura de control

 • Òrgan de compliment: constituït pels membres de la Comissió Executiva del Consell d'Administració conjuntament amb la Secretària d'aquest òrgan. Aquest ha estat designat pel Consell d'Administració per tal d'impulsar i supervisar la implementació i l'eficàcia del sistema de prevenció de riscos penals de l'empresa.

Organització interna

L'estructura interna respon a la voluntat de facilitar un funcionament que fomenti una organització:

 • Oberta: S’anirà adequant a les necessitats de l’organització i de l’entorn.
 • Àgil i flexible: Una estructura més plana permet donar més agilitat en la presa de decisions i modificar-la si s’hi escau.
 • Integradora: Equip alineat amb uns objectius comuns.
 • Orientada al servei i a la millora continuada: Reorientar el model de servei ofert i tenir una alta adaptabilitat als canvis.

Encapçalada per la Direcció General, l'organització s'estructura en diferents àrees:

 • Sostenibilitat, Estratègia i Innovació: Liderar i impulsar les estratègies de sostenibilitat, tant en l’àmbit mediambental com social, assegurant el seu equilibri amb la sostenibilitat econòmica de l’empresa. Identificar i aprofitar les oportunitats que ofereix l’entorn, ja sigui en mercats amb alt potencial, ampliació territorial o bé en el desenvolupament de nous projectes i/o serveis, des d’una perspectiva lligada a la innovació i la transformació digital.
 • Infraestructures, Energia i Economia circular: Dirigir i coordinar, sota els criteris de qualitat i sosteniblitat, els departaments d’infraestructures, energia i medi ambient que garanteixin una eficiència i millora dels espais.
 • Serveis Corporatius: Establir les directrius necessàries en termes d'informació i assessorament per donar resposta a tots els temes relacionats amb l'aplicació de normatives, lleis i reglaments garantint la transparència i l'eficiència en la gestió. Assegurar les tecnologies de la informació i la ciberseguretat pel funcionament eficient del recinte.
 • Màrqueting i Relacions Institucionals: Definir l'estratègia global de màrqueting alineant-la amb el propòsit de l’organització, desenvolupant els canals i els continguts de la comunicació de Mercabarna i reforçar les relacions institucionals, així com les organitzacions de la Unitat Alimentària. Garantir la seguretat del conjunt de la infraestructura i els usuaris del recinte.    
 • Comercial: Liderar el Pla comercial lligat a l'estratègia global definida. Assegurar el funcionament i la gestió de l’activitat pròpia dels mercats. Identificar les necessitats dels operadors (mercats i ZAC).
 • Finances: Garantir el desenvolupament econòmic, financer i administratiu en el marc de l'Estratègia global  i aplicar noves eines i estructures financeres per tal de fer front a les noves oportunitats de negoci vinculades als nous projectes estratègics.
 • Organització, Persones i Cultura: Impulsar el canvi i la transformació cultural de l'organització per assolir l'estratègia definida des d'una política de persones inclusiva, conciliadora, igualitaria i equitativa. 
 • Alimentació Sostenible: Implicar i reforçar el paper de Mercabarna per tal d’aconseguir que sigui el garant públic de la pagesia ecològica i de proximitat. Dinamitzar i catalitzar l’ecositema d’actors (productors, majoristes, minorites, logística, indústria agroalimentària) i connectar la pagesia ecològica i de proximitat amb noves propostes de valor innovadores de transformació, comercialització i distribució.

Organigrama de Mercabarna