Estructura organitzativa

L'estructura organitzativa de Mercabarna està constituïda per:

 • L'estructura de decisió.
 • L'estructura de gestió.
 • L’estructura de control. 

L'estructura de decisió o de govern

 • La Junta General d'Accionistes: Constituïda pels accionistes de la societat és el màxim òrgan de govern de la societat. Les Juntes poden ser Ordinàries o Extraordinàries,  la Junta Ordinària és reuneix dins dels sis primers mesos de cada exercici per censurar la gestió social, aprovar els comptes de l'exercici anterior i resoldre l'aplicació del resultat, la Junta Extraordinària és reuneix sempre que es consideri convenient pels interessos socials.  
   
 • El Consell d'Administració: La Societat és administrada i regida pel Consell d'Administració que assumeix la representació social i té plenitud de facultats. Actualment està format per 17 consellers que representen proporcionalment als accionistes. Es reuneix sempre que és convocat pel President, com a mínim quatre vegades a l'any, o quan ho sol·licitin les dues cinquenes parts dels Consellers, sense necessitat de cap altre requisit especial.
   
 • La Comissió Executiva:  L'anomena el Consell entre els seus membres, està   integrada per 5 consellers i es convoca, sempre que hi ha  temes a tractar o decidir, que no siguin competència exclusiva de la Junta o del Consell.
   
 • El president del Consell: Té la consideració de President de la societat i li correspon vetllar pel compliment dels acords del Consell  al que representa amb els més amplis poders socials.

L'estructura de gestió

Encapçalada pel Director General com a màxim directiu, és l'estructura interna de la societat, integrada per persones especialitzades en les diferents àrees d'activitat d'aquesta.

 • La Direcció General: Ostenta les facultats que li confereix el Consell d'Administració i és el responsable de liderar i dirigir tota l'estructura de gestió.
   
 • Comitè de Direcció: Format pel Director general la Subdirecció General i les diferents Direccions és l'òrgan de coordinació de caràcter estratègic de Mercabarna. Aglutina la coordinació entre els seus membres, examina els temes estratègics i estableix les delegacions, segons els assumptes, per assistir a determinats  actes o reunions externes,  tracta els temes que requereixen una informació o un tractament específics i adopta els acords o les decisions relatives a la gestió de l'empresa. La seva periodicitat és mensual.

L'estructura de control

 • Òrgan de compliment: constituït pels membres de la Comissió Executiva del Consell d'Administració conjuntament amb la Secretària d'aquest òrgan i Directora de l'Àrea de Gestió de Mercabarna, aquest òrgan ha estat designat pel Consell d'Administració per tal d'impulsar i supervisar la implementació i l'eficàcia del sistema de prevenció de riscos penals de l'empresa.

Organització interna

L'estructura organitzativa respon a la voluntat de facilitar un funcionament que es fonamenta en una triple finalitat:

 • Màxima operativitat de les diferents àrees i departaments, per donar un millor servei.
 • Cohesió de totes elles, per fer de Mercabarna un referent.
 • Coherència i coordinació amb l'Ajuntament de Barcelona i els accionistes per dur a terme els objectius establerts.

Encapçalada per la Direcció General, l'organització s'articula a l'entorn de tres àrees: l'Àrea  Estratègica, l'Àrea de Gestió i l'Àrea de Negoci.

 • l'Àrea  Estratègica : Encapçalada per la Direcció d'Estratègia està integrada per la Direcció Comercial i els Departaments de Desenvolupament i Infraestructures, Medi Ambient i Neteja i Consultoria Internacional.
   
 • l'Àrea de Gestió: Encapçalada per la Subdirecció general i Direcció de Gestió està integrada per la Direcció Econòmic- Financera, la Direcció d'Organització i Recursos Humans, i els Departaments de Tecnologies de la Informació,  Relacions Laborals  i Serveis Jurídics.    
   
 • l'Àrea de Negoci: Encapçalada per la Direcció de Negoci està integrada per l'Àrea d'explotació: Mercat de Fruites i Zona d'Activitats Complementaries, Mercat del Peix, Escorxador i Mercabarna-flor, i els Departaments de Seguretat, Comunicació, Mitjans de Comunicació, Responsabilitat Social Corporativa i Back-Office.

Organigrama de Mercabarna