Avís legal

A. Informació general del Titular

De conformitat amb el que s'exposa a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (en endavant, "LSSI"), s'informa dels següents aspectes de la pàgina web:

Titular: Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A. (en endavant, "Mercabarna").

C.I.F.: A08210403.

Domicili social: C/Major de Mercabarna 76, Centre Directiu 5ª planta. C.P. 08040, Barcelona.

Telèfon de contacte: 93 556 30 00.

Correu electrònic: mb(ELIMINAR)@mercabarna.cat

Dades del Delegat/a de Protecció de Dades: dpd(ELIMINAR)@mercabarna.cat

Registre Mercantil: Registre Mercantil de Barcelona Foli 44, Tom, 1536, Llibre 971, Secció 2a, Inscripció 1a, Full 12605.

B. Condicions d'accés i ús de la pàgina web

  • Objecte de les condicions

L'objecte de les presents Condicions Generals d'Accés i Ús de la pàgina web (en endavant, "Condicions Generals") té l'objectiu d'informar a totes les persones usuàries sobre l'accés i les condicions d'ús de la pàgina web de Mercabarna.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra pàgina web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense previ avís.

  • Accés a la pàgina web

L'accés a la nostra pàgina web per part de la persona usuària és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents Condicions Generals en el moment de l'accés, que preguem llegeixi detingudament.

La persona usuària, en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les Condicions Generals del mateix. Si la persona usuària no estigui d' acord amb les presents condicions, haurà d' abstenir-se d' utilitzar aquest portal i operar per mitjà del mateix.

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys, o en el seu cas, disposar de la capacitat jurídica suficient per contractar.

  • Obligacions de la persona usuària

La persona usuària ha d' accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d' ordre públic i a les presents Condicions Generals. L'accés a la nostra pàgina web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de la persona usuària, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers/es o a nosaltres/es mateixos/es.

La persona usuària té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis, i continguts oferts en la present pàgina web, per procediments diferents als estipulats en les presents condicions.

Així mateix, la persona usuària té prohibit realitzar qualsevol tipus d'acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

D' altra banda, la persona usuària no podrà falsejar o suplantar la identitat d' una tercera persona, així com facilitar dades que siguin falses en l' emplenament de formularis i altres documents, essent responsabilitat de la persona usuària mantenir la informació facilitada a Mercabarna permanentment actualitzada i de forma veraç.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web als quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, li comuniquem que Mercabarna queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d'aquestes pàgines web,  alienes a la nostra empresa, per part de la persona usuària.

Mercabarna es reserva el dret unilateral i sense preavís de donar de baixa a qualsevol persona usuària que l'organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l'ús de la nostra pàgina web. Així mateix, es reserva el dret d' exercitar les accions legals oportunes contra aquelles que vulnerin les presents condicions, acceptant la persona usuària que la no iniciació d' aquestes accions no constitueix una renúncia formal als mateixos, restant aquestes vigents fins als terminis legals de prescripció de les infraccions.

C. Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts de la pàgina web (ex.: textos, imatges, codis font, entre d'altres) són propietat de Mercabarna o de tercers/es als quals s'han adquirit els seus drets d'explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

La persona usuària únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.

És d' importància ressaltar que, Mercabarna és una marca registrada, per la qual cosa, està prohibida la reproducció, imitació, utilització o inserció de la mateixa sense la nostra deguda autorització.

L'establiment d'enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix. De la mateixa manera, el simple fet d'establir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.

Mercabarna queda exonerada de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers/es al seu portal.

En tot cas, està absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal.

Qualsevol ús dels continguts de la pàgina web que incompleixin les obligacions esmentades anteriorment, es considerarà infracció greu dels drets de propietat intel·lectual i industrial de Mercabarna, el fet dels quals podrà ser denunciat i investigat pels mitjans legals corresponents.

D. Responsabilitats

En posar a disposició de la persona usuària aquesta pàgina web volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació del mateix, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d'alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l'usuari.

Mercabarna no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d' Internet, avaries en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que la persona usuària accepta suportar dins d' uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a Mercabarna qualsevol responsabilitat per les possibles fallades,  errors i ús del servei.

La persona usuària assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra pàgina web, sent l'única responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal,  obligant-se la persona usuària a mantenir indemne Mercabarna per qualssevol reclamacions derivades, directament o indirectament d' aquests fets.

La persona usuària reconeix que ha entès tota la informació respecte a les Condicions Generals del nostre portal i, per tant, les accepta integra i expressament.

La persona usuària és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l' acceptació de les presents condicions.

E. Xarxes Socials

Mercabarna utilitza les xarxes socials per informar sobre les seves activitats que desenvolupa en el marc de les seves competències i, per això, l'informem que pot tenir presència en xarxes socials.

El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials es regirà per aquestes Condicions Generals, així com per aquelles condicions d'ús i polítiques de privacitat que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per la persona usuària.

La presència d'icones a la pàgina web de Mercabarna que permetin compartir informacions a les xarxes socials no comporten el tractament de cookies, sinó que comporta la redirecció de la persona usuària a la pàgina web de la xarxa social corresponent. Per això, i com a persona usuària de les xarxes socials, es recomana llegir atentament les polítiques de protecció de dades de la xarxa social abans d' utilitzar-la.

F. Portal de Transparència

A través de la informació publicada al Portal de Transparència, Mercabarna atén de forma periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa establert per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i al bon govern,  amb els mecanismes adequats per facilitar l' accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació, així com la seva identificació i localització.

G. Protecció de Dades de caràcter personal

Mercabarna és titular i responsable de la present pàgina web i informa totes les persones usuàries que hagin facilitat, o pretenguin facilitar, les seves dades personals, que aquestes seran tractades d'acord amb la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades.

Per obtenir més informació, pot consultar la nostra Política de Privacitat, així com la nostra Política de Cookies.

H. Llei i Jurisdicció Aplicable

Tot el referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

I. Vigència de les Condicions Generals

Les presents Condicions Generals d'Ús han estat modificades i revisades al gener de 2024. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació i, per això, li recomanem revisar periòdicament el present Avís Legal per mantenir-se informat sobre qualsevol novetat o canvi que s'hagi realitzat.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions Generals de la nostra pàgina web, pot posar-se en contacte amb nosaltres en les dades a dalt indicades.