Medi Ambient

Mercabarna disposa d'un sistema de recollida i separació de residus propi que, a través del Punt Verd, permet reciclar el 75% de les deixalles comercials que es generen anualment en el seu recinte. L'any 2002 la direcció del polígon alimentari i les associacions i gremis empresarials majoristes i detallistes van signar l'acord de principis que encara és vigent.

A més, el mes de febrer de 2022 va entrar en funcionament el Foodback, el Centre d'Aprofitament Alimentari de Mercabarna, un equipament pioner de bioeconomia circular per a la gestió de la matèria orgànica vegetal que té com a objectiu donar una segona vida a les fruites i hortalisses que estan fora del circuit de comercialització.


Sabies que...

 • El sistema de gestió de residus de Mercabarna té des del 2004 el certificat ISO 14001, garantia de qualitat mediambiental.
 • Mercabarna és un dels signants del Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat 2012-2022, un pla mediambiental de l'Ajuntament de Barcelona

Actualment, s'estan realitzant treballs de renovació del Punt Verd amb l'objectiu d'optimitzar la seva operativa. A continuació es detallen les intervencions cofinançades en matèria de sostenibilitat i economia circular.

Actuació 11. Renovar l’espai destinat als usuaris majoristes de la planta de tractament de residus de Mercabarna, Punt Verd, com a eix neuràlgic del Sistema de Recollida Selectiva de Residus Comercials.

Les actuacions a realitzar són:

- Construcció d’un nou espai destinat als usuaris majoristes, augmentant la superfície disponible per a ells.

- Construcció d’una nova cabina de control que sigui més propera i accesible als usuaris.

- Nous accessos amb bàscules que separaran els circuits d’entrada i sortida de residus.

- Nous software de gestió que milloraria la traçabilitat dels processos i el flux d’informació.

Actuació 12. La renovació del Punt Verd de Mercabarna comprèn les obres d’actualizació de la zona destinada als usuaris detallistes.

Les actuacions a realitzar són:

- Canvi del sistema d’accés (barreres) i incorporació d’un nou software de control.

- Instal·lació de bàscules per al pesatge de vehicles a l’entrada i sortida, el que ens donarà el volum total del residus descarregats (en kg).

- Instal·lación de bàsculas per al dipòsit de les restes orgàniques, que donarà informació dels kg dipositats d’aquesta fracció.

- Renovació de les cintes transportadores de residus inorgànics (envasos i embalatges).

- Renovacin del sistema de transferència dels residuos orgànics.

- Renovació de la cabina de selecció.

- Renovació de contenidors i compactadores de residus.

- Implementació d’un nou software de gestió del procés.

Infraestructures mediambientals

Els usuaris -majoristes i compradors- disposen de serveis i infraestructures per facilitar-los la feina de separació dels residus.

Punt Verd

És una deixalleria especialitzada ubicada dins de Mercabarna on les empreses majoristes dels Mercats Centrals i de la ZAC i els detallistes poden llençar de forma separada els residus de la seva activitat comercial (matèria orgànica, cartró, plàstic, fusta, porexpan, etc.). Posteriorment, tot un seguit d'empreses especialitzades són les responsables de reciclar els residus recollits.

Horaris i dies d'obertura del Punt Verd

 • Zona de majoristes
  • De dilluns a les 7 h fins dissabte a les 13 h, excepte:
   • Dilluns a divendres de 17 h a 18 h, per tasques internes de manteniment. 
   • Dimarts a dissabte de 3 h a 6 h, per tasques internes de manteniment. 
 • Zona de detallistes: 
  • Compradors de fruites i hortalisses: Dies de Mercat, de 9:30h a 17h. 
  • Compradors de peix: Dies de Mercat, de 00:30h a 8:30h. 

Plànol d'ubicació del Punt Verd

Codi de productor de residus per als majoristes 

Les empreses de la Unitat Alimentària que produeixen residus banals o generen residus perillosos s'han de donar d'alta com a productors de residus a l'Agència Catalana de Residus de Catalunya. En el següent enllaç, podreu realitzar la inscripció: https://sdr.arc.cat/modemp/EditSolAltaReferencia.do#

 • Si una empresa té més d'un centre productor, cal que aquests estiguin inscrits i disposin cadascun d'ells del seu codi de productor. 
 • Les empreses que ja disposin de codi de productor no hauran de realitzar cap tràmbit al respecte. 

Per fer ús del Punt Verd de Mercabarna, caldrà presentar prèviament el codi de productor de residus, omplir i signar el corresponent contracte de tractament de residus. El contracte s'haurà d'enviar a mambient(ELIMINAR)@mercabarna.cat, indicant amb una X els residus comercials que es produeixen. 

Descarrega el contracte 

Certificat per als usuaris

Els usuaris del Punt Verd, tant majoristes com detallistes, poden fer ús de les zones habilitades per abocar els residus de l'activitat comercial i demanar un certificat dels residus que aboquen a la instal·lació del Punt Verd de Mercabarna. Pels usuaris detallistes aquest certificat els permetrà estalviar en la taxa d'escombraries del seu municipi.

Requisits per obtenir el certificat i formulari de sol·licitud 

Contacte del Punt Verd


Foodback

El Centre d’Aprofitament Alimentari, Foodback, és l’equipament clau del nou sistema de gestió de matèria orgànica vegetal. S’hi fa el triatge de les fruites i hortalisses que estan fora del circuit de comercialització amb l’objectiu d’incrementar el volum d’aprofitament i donar-los una segona vida. En funció del cribratge, el producte es distribueix a entitats socials, sent el primer destinatari, o bé es gestiona al Punt Verd.

Més informació sobre el funcionament del Foodback


Contenidors als Mercats Centrals

Tots els pavellons dels mercats centrals disposen de contenidors-compactadors on els operadors majoristes poden dipositar de forma separada la matèria orgànica, els envasos de plàstic, els de cartró, els de fusta, etc. Les empreses d'aquests centres que generin grans quantitats de residus (més de mig palet) han de portar-los directament al Punt Verd i no deixar-los en aquests contenidors.

A més, el Mercat Central de Fruites i Hortalisses diposa de contenidors intel·ligents per a la matèria orgànica vegetal, on s’hi poden abocar un màxim de 400 kg al dia i de 2.000 kg a la setmana. En cas que les fruites i hortalisses siguin aprofitables, s'han de portar al Foodback, el Centre d’Aprofitament Alimentari.


Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR)

Mercabarna compta amb una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR), que dona servei al Mercat Central del Peix i permet complir les normatives comunitàries, estatals i autonòmiques en matèria d'aigües residuals amb plenes garanties d'idoneïtat.

Neteja

Un equip de vint-i-cinc persones treballa dia i nit amb l'objectiu de mantenir una Mercabarna neta. Per fer aquesta tasca, disposen d'una flota de vehicles dissenyats específicament per fer la neteja de les instal·lacions del recinte, que es caracteritzen per ser altament eficients i menys contaminants.

Un 55% de l'aigua que s'usa per fer la neteja viària del recinte prové del subsòl.

Responsabilitat mediambiental

Aposta per l’energia fotovoltaica

Amb l’objectiu d’incrementar l’eficiència energètica i minimitzar les emissions, Mercabarna ha instal·lat plaques fotovoltaiques al Centre Directiu, a l’edifici comercial, al Biomarket i a Mercabarna-flor. Està previst ampliar les instal·lacions fotovoltaiques als edificis de la Unitat Alimentària, que suposaria l’autogeneració del 40% de l’energia consumida per Mercabarna. 

Aposta pel vehicle elèctric

Mercabarna, juntament amb l'Ajuntament de Barcelona, fomenta la implantació del vehicle elèctric en la distribució de mercaderies per la ciutat. Actualment hi ha nou punts de recàrrega de vehicles elèctrics al recinte.

Eficiència energètica i estalvi d'aigua

 • Acord per a la construcció d'una xarxa de fred centralitzada que permetrà proveir les instal·lacions frigorífiques de les empreses de Mercabarna reduint les emissions de CO2.
 • Sistema d'enllumenat LED a tota la Unitat Alimentària.
 • Accions encaminades a reduir el consum d'aigua potable en les instal·lacions de gestió centralitzada, com per exemple, auditories dels processos industrials, nous sistemes de reg, extracció d’aigua de l'aqüífer, revisió d'instal·lacions per garantir que no hi ha pèrdues, entre altres.