Estudi sobre l'evolució dels productes d'aqüicultura

El producte d’aqüicultura ha anat guanyant presència, al llarg del temps, en el Mercat Central del Peix i, sembla que aquesta tendència seguirà en els propers anys. Segons s’apunta en un estudi realitzat per la direcció d’aquest Mercat sobre la comercialització dels productes aqüícoles, el 2015 aquests representaran un 28% del total de la facturació del Mercat. Un creixement remarcable, més si comprovem que el 2010 van suposar el 20% de la facturació i, el 1990, només significaven el 8% del total facturat.

Presència de peix i marisc fresc de cultiu
El peix fresc de cultiu ha experimentat, al llarg dels anys, un creixement més destacat que el del marisc. I, l’estudi posa de manifest que aquesta evolució es mantindrà en els propers cinc anys. Quant al peix, a partir de l’anàlisi del comportament d’espècies de cultiu significatives (l’orada, el salmó, el turbot, el corball i el bacallà), s’ha estimat que en quatre anys el tonatge augmentarà un 13,5%. A més, s’espera que en aquell any es comercialitzin quantitats significatives d’altres espècies com el llenguado, el besuc, el pop, la tilàpia o, fins i tot, el lluç en el cas que fallés la pesca extractiva.

En canvi, el marisc de cultiu es preveu que el 2015 registri una menor comercialització en el Mercat Central, d’un 8%, atribuïble bàsicament a la disminució de les entrades de musclo, un dels productes més significatius de l’aqüicultura.