Mercabarna presenta el seu Codi Ètic i de Conducta

Juliol 2016

Aquest manual pauta el model de conducta de l'empresa i del seu personal, per dur a terme una gestió transparent, íntegra i sostenible. Amb la implantació del Codi Ètic i de Conducta es fa palès el compromís de l'organització per actuar d'acord a unes normes basades en el compliment de la legalitat, la integritat en l'actuació empresarial i el respecte per les persones, entre d'altres.

Més enllà de definir la manera com es relacionen l'organització i els seus membres, el Codi estableix la missió de Mercabarna i determina la transversalitat, el treball en equip, l'orientació als resultats, la il·lusió i la iniciativa com els valors corporatius que configuren el caràcter de Mercabarna.

El Codi Ètic i de Conducta també preveu la creació d'un Comitè constituït per persones pertanyents a l'organització, que serà l'encarregat de la divulgació d'aquest manual, de la seva implantació, seguiment i actualització.