Codi ètic i manual de riscos penals

Codi ètic i de conducta

El Consell d'Administració de Mercabarna va aprovar el 6 d'abril de 2016 el Codi ètic i de conducta de l'empresa. Aquest document estableix quins són els principis i els valors que els seus directius i treballadors han d'aplicar en la realització de les tasques que tinguin assignades dins de l'organització, i que les empreses terceres han d'observar en les seves relacions amb Mercabarna. 

Descarrega el Codi ètic i de conducta de l’empresa

Per tal que el personal vinculat a l'empresa, tant a nivell intern com extern, pugui posar en coneixement de l'organització el desenvolupament de conductes contràries als principis i valors definits al Codi Ètic, s'ha implementat un Canal per a la presentació de queixes o denúncies al Comitè d'ètica i conducta.

La presentació de les denuncies es podrà realitzar a través de la següent direcció de correu electrònic: codietic(ELIMINAR)@mercabarna.cat


Sistema de prevenció de riscos penals 

Atenent a les últimes reformes del Codi Penal en matèria de responsabilitat penal de les empreses, i en desenvolupament dels principis de compliment i bon govern del Codi Ètic, el Consell d'Administració de Mercabarna ha aprovat una Política de compliment penal en què es declara el compromís de l'empresa d'establir un sistema de gestió de prevenció dels riscos penals identificats en relació a l'activitat de l'empresa.

Descarrega la Política de compliment penal 

Aquest sistema queda definit al Manual de prevenció de riscos penals, en què se'n configura l'estructura i contingut. Actualment, el Manual inicialment aprovat pel Consell d'Administració està sent objecte de revisió per tal d'adaptar-lo als requisits de l'estàndard normatiu de sistemes de gestió de Compliance penal UNE 19601 amb l'objectiu que l'empresa pugui certificar el seu sistema com a garantia de la seva eficàcia per a la prevenció dels riscos penals.

Descarrega el Manual de prevenció de riscos penals 

Una de les eines vinculades a aquest sistema és el Canal de Denúncies, que permet a qualsevol persona vinculada a l'empresa, ja sigui en condició de treballador, o de col·laborador extern (proveïdor o client), posar en coneixement del Responsable de Compliment Normatiu qualsevol conducta del personal de Mercabarna que consideri que pot ser constitutiva de delicte a través del següent formulari

Accedeix al canal de denúncies

Tenint en consideració que la investigació dels fets que es comuniquin a través d'aquests Canals de Denúncies comporta el tractament de dades de caràcter personal, tant de la persona que formuli la denúncia com de la persona o persones afectades per aquesta, Mercabarna garanteix, en aplicació de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, i del contingut de l'Informe 128/2007 de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, que les denúncies seran tractades de forma confidencial:

  • Es garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal del denunciant, a les quals la persona denunciada no podrà accedir.
  • la conservació de les dades tractades a través de les denúncies es limitarà al termini de tramitació de les mesures d'investigació dels fets denunciats que resultin necessàries, i, com a màxim, a la tramitació dels procediments judicials que es puguin derivar dels fets.
  • La persona denunciada serà informada pel responsable de la gestió del Canal de Denúncies dels següents extrems:
    • Els fets dels quals se l'acusa
    • Els Departaments o Àrees de l'empresa que podrien ser informats de la denúncia
    • La forma d'exercici dels drets d'accés i rectificació de les dades de caràcter personal