Política de privacitat

L'accés i l'ús de la pàgina web de Mercabarna (www.mercabarna.es) atribueix la condició de persona usuària a la persona visitant de la pàgina web i implica la seva acceptació sense reserves de les seves Condicions Generals d'accés i ús. Per més informació, pot consultar el nostre Avís Legal, així com la nostra Política de Cookies.

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de Mercabarna i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de les dades de la persona usuària en tot moment i de no recaptar informació que sigui innecessària. Per això, Mercabarna es compromet a tractar les dades personals de les seves persones usuàries conforme a les disposicions establertes en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, així com aquelles del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d' aquestes dades

A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que recaiem, explicant-li:

 • Qui és el Responsable del Tractament de les seves dades.
 • Per a quines finalitats reprem les dades que li demanem.
 • Quina és la legitimació per al seu tractament.
 • Durant quant temps els conservem.
 • A quins destinataris es comuniquen les seves dades.
 • Quins són els seus drets en matèria de protecció de dades.
 • On i com exercir els seus drets.

A) Responsable del Tractament de les seves dades.

Titular: Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A. (en endavant, "Mercabarna").

C.I.F.: A08210403.

Domicili social: C/Major de Mercabarna 76, Centre Directiu 5ª planta. C.P. 08040, Barcelona.

Telèfon de contacte: 93 556 30 00.

Correu electrònic: mb(ELIMINAR)@mercabarna.cat

Dades del Delegat/a de Protecció de Dades: dpd(ELIMINAR)@mercabarna.cat

B) Finalitats, legitimació i conservació dels tractaments de les dades trameses a través de:

 • FORMULARI DE CONTACTE

Finalitat: Facilitar-li un mitjà perquè pugui posar-se en contacte amb Mercabarna i contestar a les seves sol·licituds d'informació, així com enviar-li comunicacions dels nostres productes, serveis i activitats, inclusivament per mitjans electrònics, si marca la casella d' acceptació.

Legitimació: El consentiment de la persona usuària en sol·licitar-nos informació a través del nostre formulari de contacte i en marcar la casella d'acceptació d'enviament d'informació.

Conservació: Una vegada resolta la seva sol·licitud per mitjà del nostre formulari o contestada per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament, i en cas d'haver acceptat rebre enviaments comercials, fins que sol·liciti la baixa dels mateixos.

 • SUBSCRIPCIÓ A MERCABARNA ACTUALITAT

Finalitat: Tramesa del nostre butlletí comercial i de comunicacions informatives i publicitàries sobre els nostres productes o serveis que siguin del seu interès, fins i tot per mitjans electrònics.

Legitimació: El consentiment de la persona usuària en subscriure's als nostres enviaments comercials i/o Newsletters.

Conservació: Fins que la persona interessada revoqui el consentiment i demani la baixa del servei.

 • SUBSCRIPCIÓ ALS CURSOS DE FORMACIÓ

Finalitat: Tramitar la matrícula de la formació i remetre-li informació comercial sobre els nostres cursos.

Legitimació: El consentiment de la persona usuària en matricular-se i en demanar la informació.

Conservació: Durant la durada de la formació contractada i després durant els terminis exigits legalment. Enviaments comercials: fins que l'alumne sol·liciti la seva baixa.

 • SOL·LICITUD DE VISITES ORGANITZADES

Finalitat: Gestionar la seva sol.licitud d'inscripció a les visites organitzades i trametre-li informació comercial sobre aquestes i altres activitats relacionades de Mercabarna.

Legitimació: El consentiment de la persona usuària en demanar la informació i inscripció.

Conservació: Fins que s'hagi completat el servei i posteriorment durant els terminis exigits legalment. Enviaments comercials: fins que l'usuari/a sol·liciti la seva baixa.

 • RESERVAR ESPAI AL FOOD TRADE CENTER

Finalitat: Donar-li d'alta com a persona usuària, gestionar la reserva d'espai al centre de negocis i remetre-li informació comercial sobre els nostres serveis que siguin del seu interès, fins i tot per mitjans electrònics.

Legitimació: El consentiment de la persona usuària en realitzar la sol·licitud a través del formulari i en marcar la casella d'acceptació d'enviament d'informació.

Conservació: Fins que la persona interessada revoqui el consentiment i demani la baixa del servei i durant els terminis exigits legalment.

 • SOL·LICITUD DE FACTURES

Finalitat: Donar-li d'alta com a persona usuària, gestionar la seva sol·licitud d'enviament de factures pels nostres serveis i, com a usuari/a, remetre-li informació comercial sobre els nostres serveis que siguin del seu interès, fins i tot per mitjans electrònics.

Legitimació: El consentiment de la persona usuària en realitzar la sol·licitud a través del formulari i en marcar la casella d'acceptació d'enviament d'informació.

Conservació: Fins que la persona interessada revoqui el consentiment i demani la baixa del servei i durant els terminis exigits legalment.

 • TRAMESA DE CORREUS ELECTRÒNICS

Finalitat: Contestar a les seves sol.licituds d'informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes.  

Legitimació: El consentiment de la persona usuària en sol·licitar-nos informació a través de l'adreça de correu electrònic.

Conservació: Un cop resulta contestada la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament.

 • TRAMESA DEL CURRÍCULUM PER CORREU ELECTRÒNIC

Finalitat: Disposar del seu currículum per participar en els nostres processos de selecció de personal.

Legitimació: El consentiment de la persona usuària en remetre'ns la seva informació personal i currículum per als nostres processos de selecció de personal.

Conservació: Durant el desenvolupament dels processos de selecció de personal oberts i durant 1 any per a futurs processos.

 • SISTEMA INTERN D'INFORMACIÓ

Finalitat: Tramitació i seguiment de la denúncia presentada.

Legitimació: El consentiment de la persona usuària en presentar una denúncia mitjançant el Sistema Intern d' Informació de Mercabarna.

Conservació: Durant la tramitació i execució de la denúncia i, finalitzada aquesta, es conservaran bloquejats durant els terminis exigits legalment per atendre eventuals responsabilitats.

Per a més informació, pot consultar el nostre Registre d'Activitats del Tractament.

 • FORMULARI DE QUEIXES I RECLAMACIONS

Finalitat: Tramitar i gestionar les seves queixes i reclamacions.

Legitimació: El consentiment de la persona usuària en enviar una queixa o reclamació a través del correu electrònic facilitat. 

Conservació: Durant la tramitació i gestió de la queixa o reclamació rebuda i, finalitzada aquesta, es conservaran bloquejats durant els terminis exigits legalment per atendre eventuals responsabilitats.

C) Obligació de facilitar-nos les seves dades personals i conseqüències de no fer-ho.

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys, o si escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.

La persona usuària ha d'accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d'ordre públic i a les Condicions Generals d'accés i ús de la pàgina web. Per conèixer el detall de les nostres Condicions Generals, pot consultar-les en el nostre Avís Legal.

Les dades personals sol·licitades són necessàries per gestionar les seves sol·licituds i/o prestar-li els serveis que pugui contractar, per la qual cosa, si no ens els facilita, no podrem atendre-li correctament ni prestar-li el servei que ha sol·licitat. Així mateix, cal ressaltar que, és responsabilitat directa de la persona usuària el facilitar la informació de forma veraç i mantenir-la permanentment actualitzada.

D) Destinataris/es de les seves dades

Les seves dades de caràcter personal són totalment confidencials i seran tractades per personal autoritzat de Mercabarna, o els seus representants, actuant en nom de l'organització, subjectes a les disposicions establertes en les normatives vigents en matèria de protecció de dades.

En determinats casos, les seves dades podran compartir-se amb tercers/es (proveïdors de serveis que actuen com a Encarregats de Tractament sota les instruccions de Mercabarna) o amb autoritats i organismes reguladors de conformitat amb les lleis aplicables.

En qualsevol cas, en el moment en què s'obtinguin les dades personals de la persona usuària, se l'informarà sobre els/les destinataris/es de les seves dades.

Les dades de caràcter personal podran tractar-se per tercers/es col·laboradors/es que es troben en països situats fora de l'Espai Econòmic Europeu. Quan això succeeixi, Mercabarna s'assegurarà que aquest tractament de dades sigui protegit amb les garanties exigides legalment per a aquest tipus de situacions.

E) Drets en relació amb les seves dades personals

De conformitat amb els articles 12 i ss. LOPDGDD, les persones usuàries estan legitimades per exercitar els següents drets respecte al tractament de les seves dades de caràcter personal:

 • Dret d'accés. Permet a la persona usuària obtenir confirmació sobre si Mercabarna està tractant o no les seves dades de caràcter personal i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les finalitats per a les quals s'estan tractant, els/les destinataris/es als quals es comuniquen, entre d'altres.
 • Dret de rectificació. Consisteix en el dret de la persona usuària d'adreçar-se a Mercabarna per tal de modificar aquelles dades de caràcter personal que siguin inexactes i que es completin les seves dades personals incompletes.
 • Dret de supressió ("dret a l'oblit"). Permet demanar a la persona usuària la supressió, sense dilació indeguda, de les seves dades de caràcter personal que estiguin sent tractades per Mercabarna.
 • Dret a la limitació del tractament. Es tracta del dret de la persona usuària consistent a limitar el tractament de les seves dades personals, comportant que, a petició de la persona usuària, les seves dades de caràcter personal es deixin de tractar.
 • Dret de portabilitat. Permet a la persona usuària rebre les seves dades personals que ha facilitat a Mercabarna o que es traslladin a un tercer en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica.
 • Dret d'oposició. Permet a la persona usuària a oposar-se al tractament de les seves dades de caràcter personal.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades. Consisteix en el dret de la persona usuària a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, inclosa l'elaboració de perfils, que produeixin efectes jurídics en ella o l'afecti significativament d'una manera similar.

F) On i com demanar els seus drets en matèria de protecció de dades

Per poder exercir els seus drets en matèria de protecció de dades, la persona usuària ho podrà fer mitjançant un escrit dirigit a Mercabarna a la seva adreça postal o al correu electrònic del Delegat/a de Protecció de Dades (informació inclosa en l'apartat A), indicant la referència de "Drets sobre Dades de Caràcter Personal", especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.

Per tot això, Mercabarna disposa de formularis per exercir els drets de les persones usuàries en matèria de protecció de dades. Així mateix, l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades facilita diferents formularis per a l'exercici dels diferents drets.

En cas de divergències amb Mercabarna en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

G) Cookies

Aquesta pàgina web, únicament utilitza cookies tècniques, de personalització i anàlisi, pròpies i de tercers (Google Analytics), que en cap cas tracten dades de caràcter personal ni capten hàbits de navegació per a finalitats publicitàries.

Per això, en accedir a la nostra web, en compliment de l'article 22 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, en tractar cookies d'anàlisi, li hem sol·licitat el seu consentiment per a l'ús de les mateixes, i facilitada informació de les mateixes a través de la nostra Política de Cookies, que en tot cas s'instal·laran passat un termini de temps prudencial perquè la persona usuària tingui temps de decidir prestar el seu consentiment o no.

H) Seguretat i protecció de les seves dades personals

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l'informem que hem adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats.

No obstant això, i malgrat la implementació d'aquestes mesures de seguretat, no ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers/es per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

I) Enllaços

La nostra pàgina web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers/es diferents/es i que per tant no estan sota control de Mercabarna. En aquest sentit, els titulars d'aquestes pàgines web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, essent ells mateixos, els Responsables del Tractament de les seves dades de caràcter personal.

F) Actualització i/o canvis en la Política de Privacitat.

La present Política de Privacitat pot ser modificada per adaptar-la als canvis que es produeixin a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades de caràcter personal que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d'aquesta pàgina web.