Perfil del contractant

Procediment

Mercados de Abastecimientos de Barcelona, S.A., en endavant Mercabarna, és una societat mercantil de titularitat pública.

Com a tal, Mercabarna queda integrada dins de l'àmbit subjectiu d'aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017, en endavant LCSP, en tant que entitat del sector públic de conformitat amb el que s'estableix a l'apartat h) de l'article 3 d'aquesta norma.

No obstant això, Mercabarna es troba en un estadi intermedi de subjecció a aquesta normativa, atenent a la seva doble condició de poder adjudicador, d'acord amb allò previst a l'article 3.3 de la LCSP, no Administració Pública, segons el que determinen l'article 3.2 i 3.3. LCSP.

En conseqüència, en l'adjudicació de contractes subjectes a regulació harmonitzada, Mercabarna se sotmetrà a allò que estableix la LCSP i en concret a les normes establertes en les Seccions 1a i 2a del capítol I del títol I del Llibre II, tal com estableix el seu article 317. En l'adjudicació dels contractes no subjectes a contractació harmonitzada, Mercabarna d'acord amb l'article 318 LCSP, se subjectarà, depenent del valor estimat del contracte, al mateix article o a la secció 2a del capítol I del títol I del llibre segon de la LCSP. Així mateix, tant en contractació harmonitzada com no harmonitzada Mercabarna subscriurà amb els seus adjudicataris contractes privats, d'acord amb allò que estableix l'article 26 LCSP.

A aquests efectes, l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu serà competent per conèixer de les qüestions pròpies de la preparació i l'adjudicació dels contractes subscrits per Mercabarna, així com de la impugnació de les seves modificacions, si es basa en l'incompliment d'allò que s'estableix en els articles 204 i 205 de la LCSP, quan s'entengui que aquesta modificació va haver de ser objecte d'una nova adjudicació. D'altra banda, la jurisdicció civil serà la competent per entendre de les controvèrsies que se suscitin entre les parts en relació amb els efectes i extinció dels contractes privats subscrits per l'entitat, amb excepció de les modificacions contractuals anteriorment citades.


Als següents enllaços es poden consultar les licitacions i els negociats publicats. 

Licitacions i negociats publicats a partir del 15/06/2016

Licitacions publicades abans del 15/06/2016

Negociats publicats abans del 15/06/2016

Factura electrònica