Perfil del contractant

Procediment

MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA, S.A (en endavant  MERCABARNA) és una societat mercantil de titularitat pública.

Com a societat mercantil de titularitat pública MERCABARNA s'integra en la definició de "sector públic" establerta en l'apartat d) de l'article 3.1 TRLCSP, del Real decret Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre que Aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, essent considerada, segons el que estableix l'article 3.3 de la mateixa llei poder adjudicador, però no administració pública. Aquesta condició subjectiva, poder adjudicador no administració pública, es la que determina el règim d'aplicació de la TRLCSP a MERCABARNA.

En conseqüència, en l'adjudicació de contractes no subjectes a contractació harmonitzada, MERCABARNA d'acord amb l'article 191 TRLCSP, se subjectarà a les seves Instruccions Internes de Contractació aprovades pel Consell d'Administració de la Societat en data 22 de juliol de 2008, per tal de garantir els principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat i de igualtat i no discriminació, inspiradors de tota la contractació pública, establerts en el mateix TRLCSP, mentre que en els subjectes a contractació harmonitzada, se subjectarà a allò establert a la Llei per al Sector Públic no Administració Pública i en concret a l'article 190 TRLCSP.

Així mateix, tant en contractació harmonitzada com no harmonitzada, MERCABARNA celebrarà amb els seus adjudicataris contractes privats, d'acord amb allò establert en l'article 20 TRLCSP.

L'ordre jurisdiccional per conèixer de tot el procediment d'adjudicació en els contractes no sotmesos a contractació harmonitzada així com dels efectes, compliment i extinció de tots els contractes privats serà la jurisdicció ordinària mentre que per conèixer dels actes preparatoris fins a l'adjudicació en els contractes subjectes a contractació harmonitzada l'ordre jurisdiccional competent serà la jurisdicció contenciós-administrativa.

Descarrega’t les instruccions internes de contractació


Als següents enllaços es poden consultar les licitacions i els negociats publicats. 

Licitacions i negociats publicats a partir del 15/06/2016

Licitacions publicades abans del 15/06/2016

Negociats publicats abans del 15/06/2016

Factura electrònica