Reclamacions

Mercabarna posa a disposició dels seus clients un formulari per a la presentació de reclamacions.

A través d'aquest canal es tractaran les disconformitats amb la forma en què Mercabarna hagi desenvolupat una prestació de serveis o bé amb la qualitat dels serveis, així com els perjudicis que el client consideri que se li han ocasionat.

No es consideraran reclamacions a tractar per aquesta via aquelles comunicacions en què se sol·licitin rectificacions d'errors materials o puntuals, com per exemple:

  • La inexactitud de dades incloses en una factura, o l'emissió inadequada d'aquesta.
  • Els retards puntuals i no repetitius durant la prestació de serveis.
  • Les incidències puntuals que no comportin una afectació global de la prestació de serveis, i que es puguin tractar directament amb els tècnics de l'empresa.

Per a la formulació d'aquest tipus de comunicacions, els clients es podran adreçar directament al Departament que els hi hagi prestat els serveis.

Descarrega el formulari de reclamació

Les reclamacions s'hauran de presentar enviant el formulari a la direcció de correu electrònic mb(ELIMINAR)@mercabarna.cat.

El resultat de la tramitació de les reclamacions que es presentin serà comunicat a la direcció indicada al formulari en el termini d'un mes des de la data de presentació. Si transcorregut aquest termini no s'ha pogut finalitzar la tramitació, s'enviarà igualment una comunicació de l'estat en què es trobin les actuacions.