Preguntes freqüents sobre Covid-19 a Mercabarna


Està previst el tancament de Mercabarna?

No, Mercabarna roman oberta per garantir el subministrament d'aliments a la ciutadania.


Quins horaris tenen els equipaments/instal·lacions de Mercabarna?

Els Mercats Centrals de Fruites i Hortalisses i del Peix i Marisc obren en el seu horari habitual.Mercabarna-flor obre en el seu horari habitual. 

El Punt Verd obre per a majoristes de dilluns a divendres de 6:00 a 17:00 h i de 18:00 a 3:00 h (dilluns inici a les 7:00h). El dissabte obre de 6 a 13:00 h. Per a detallistes de fruites, de dilluns a divendres de 9:30 a 17:00 h. I per a detallistes de peix, de dimarts a dissabte de 0:30 a 8:30 h. 

El magatzem del Banc dels Aliments funciona de dilluns a divendres de 7 a 17 h. 


Quines mesures de neteja i higiene s'han implementat a Mercabarna?

S'ha incrementat un 50% (5 freqüències diàries al Mercat Central de Fruites i Hortalisses i 4 freqüències diàries al Mercat Central del Peix) la neteja i desinfecció dels espais comuns (lavabos, vestidors i espais d’ús comú) i s’estan utilitzant nous productes amb alt poder desinfectant, posant especial interès en les superfícies de contacte directe amb les mans (poms, botoneres, aixetes, etc.).

S'ha contractat el servei de 2 màquines específiques per a la descontaminació, en cas que fos necessari, de zones afectades per algun cas d'infecció.

S'ha informat a les empreses dels Mercats Centrals sobre les recomanacions per netejar amb més eficàcia l'interior de les parades

S’ha informat als bars i restaurants sobre les recomanacions d'higiene per al sector de la restauració de l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària.

S'ha incrementat la freqüència (4 revisions diàries) de reomplir els dispensadors de sabó dels lavabos i vestidors dels Mercats. Qualsevol incidència detectada o rebuda, és corregida de manera immediata. 

La neteja diària de tots els carrers es realitza amb camió cisterna amb aigua a pressió i amb hipoclorit sòdic (diluït al 0,1%), posant especial èmfasi a les zones de major afluència.

La neteja diària de passadissos, accessos, rampes, molls, sotamolls de tots els Mercats i aparcament del Mercat del Peix es realitza a màquina amb aigua a pressió, amb detergent tensoactiu i amb hipoclorit sòdic (diluït al 0,1%).

Addicionalment, al Mercat Central de Fruites i Hortalisses, s'ha intensificat el fregat dels pavellons, fent un doble fregat diari a 4 pavellons alterns i incrementant al màxim possible la quantitat de detergents tensoactiu.

Addicionalment, al Mercat Central del Peix, s'ha augmentat en un 50% els recursos per la neteja de totes les parets i racons.

A l'Escorxador, la neteja diària es realitza també a màquina amb aigua a pressió, amb detergent tensoactius i amb hipoclorit sòdic (diluït al 0,1%) d'accessos, rampes, sotamolls i zones perimetrals.

En el cas que es consideri necessari per un potencial risc de contagi, a banda de les mesures de neteja, es contempla la desinfecció específica d'aquests espais amb nebulització de productes biocides, aplicats per empreses especialitzades i inscrites al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP).

Així mateix, es recorda que:

L’ús de mascareta (tapant nas i boca) és obligatori a tot el recinte de Mercabarna, tant compradors com treballadors de les empreses; als bars i restaurants i a l’interior de qualsevol local. Cada empresa és responsable de proveir els seus treballadors d’aquest material d’autoprotecció. 

Cal mantenir la distància de seguretat entre persones (1,5 metres).

Cal evitar les aglomeracions de persones a l’interior de les parades.

Cal netejar-se les mans de forma habitual amb aigua i sabó o solucions a base d'alcohol.

En cas de tossir o esternudar, ens hem de tapar el nas i la boca amb un mocador d'un sol ús o al colze.

Està prohibit fumar al carrer i als espais públics si no s'hi garanteix una distància interpersonal de 2 metres.


Els bars i restaurants de Mercabarna estan oberts?

Els bars i restaurants poden oferir servei de 7:30h a 23:00h, amb una ocupació del 100% a les terrasses i del 30% en espais interiors.  

El certificat COVID s'ha d'exigir per accedir als interiors dels locals de restauració. VerificaCOVID és l'eina que la Generalitat de Catalunya ha habilitat per fer la lectura dels certificats. Per poder-la utilitzar, cal entrar des d'un telèfon mòbil al web verificacovid.gencat.cat/

És responsabilitat dels propietaris dels locals organitzar correctament les terrasses, amb una distància mínima de 2 metres entre taules i amb un màxim de 4 persones per taula. També és responsabilitat dels propietaris organitzar les cues a l'exterior dels seus establiments per evitar aglomeracions.


Com s'ha de procedir si es detecta un possible cas de Covid-19?

L'empresa ha d'informar sobre el procediment d'aïllament seguit a partir de les recomanacions del 061 trucant al 93556 3220 (Centre de control) o el 61059 6951 (responsable de torn) i enviant un mail a arro(ELIMINAR)@mercabarna.catbuera(ELIMINAR)@mercabarna.cat.


Informació d’interès

Mesures preventives COVID-19

Com es transmet la COVID-19

Recomanacions d’ús de la mascareta

Distància de seguretat

Aïllament de casos positius de COVID-19

Higiene de mans amb gel hidroalcohòlic

Higiene de mans amb sabó 

Certificat COVID-19 a bars i restaurants