Mesures de Mercabarna per fer front al Covid-19

Març 2020

D'ençà de la proclamació de l'estat d'alarma en relació a l'emergència sanitària pel Covid19 Mercabarna ha impulsat una sèrie d'accions encaminades a protegir i informar els usuaris del polígon alimentari.

En aquest sentit, Mercabarna ha obert tres línies d'actuació:

 • Intensificació de la neteja i desinfecció dels espais comuns.
 • Aportació d'elements de protecció davant del contagi.
 • Establiment de canals de comunicació amb informació actualitzada sobre les actuacions relacionades amb el Covid19.

Mesures de neteja i higiene extraordinàries

Des de l'inici de la crisi sanitària s'han incrementat les mesures de neteja i desinfecció dels Mercats Centrals i de l'Escorxador, però no només de la zona de venda, sinó també dels espais comuns (lavabos, vestidors...), carrers, accessos, rampes, molls, sotamolls, aparcaments... Les mesures concretes han estat les següents:

 • Increment d'un 50% (5 freqüències diàries al Mercat Central de Fruites i Hortalisses i al Pavelló polivalent; i 4 freqüències diàries al Mercat Central del Peix)  la neteja i desinfecció dels espais comuns (lavabos, vestidors i espais d'ús comú) i s'estan utilitzant nous productes amb alt poder desinfectant, posant especial interès en les superfícies de contacte directe amb les mans (poms, botoneres, aixetes, etc.).
 • La neteja diària de tots els carrers i les zones obertes els aparcaments es realitza amb camió cisterna amb aigua a pressió, detergent tensoactiu i amb hipoclorit sòdic (diluït al 0,1%), posant especial èmfasi a les zones de major afluència i als carrers perimetrals dels Mercats.
 • La neteja i desinfecció diàries de passadissos centrals i laterals, accessos, rampes, molls, sotamolls de tots els Mercats i aparcament del Mercat del Peix es realitza a màquina amb aigua a pressió, amb detergent tensoactiu i amb hipoclorit sòdic (diluït al 0,1%).
 • Addicionalment, al Mercat Central de Fruites i Hortalisses, s'ha intensificat el fregat dels pavellons, fent un doble fregat diari a 4 pavellons alterns i incrementant al màxim possible la quantitat de detergents tensoactiu.
 • Addicionalment, al Mercat Central del Peix, s'ha augmentat en un 50% els recursos per la neteja i desinfecció diària amb hipoclorit sòdic (diluït al 0,1%) de totes les parets i racons.
 • Tots els dissabtes es realitza un fregat a màquina amb detergents tensoactius i desinfecció amb hipoclorit sòdic (diluït al 0,1%) de totes les parades del Mercat Central del Peix.
 • Igualment cada dissabte es realitza una desinfecció intensiva amb nebulització de productes biocides de tots els vestidors del Mercat Central del Peix, així com dels vestidors dels serveis de vigilància, manteniment i neteja de Mercabarna, aplicats per empreses especialitzades i inscrites en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP)
 • A l'Escorxador, la desinfecció diària es realitza també a màquina amb aigua a pressió i hipoclorit sòdic (diluït al 0,1%) d'accessos, rampes, sotamolls  i zones perimetrals.
 • En cas que es consideri necessari per un potencial risc de contagi, a més de les mesures de neteja, es contempla la desinfecció específica d'aquests espais amb nebulització de productes biocides, aplicats per empreses especialitzades i inscrites en el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP).

Elements de protecció individual davant del contagi

Mercabarna ha proporcionat mascaretes a totes les empreses ubicades a Mercabarna, en la mesura que ha estat possible adquirir-les a causa de l'escassetat d'aquest element de protecció. Tot i que remarquem que adquirir aquests elements de protecció i proporcionar-los als treballadors és responsabilitat de cada empresa, des de Mercabarna continuem esforçant-nos per aconseguir mascaretes.

En la mateixa línia de protecció davant del contagi, hem instal·lat dispensadors d'hidrogels desinfectants de mans a les entrades de tots els pavellons del Mercat Central de Fruites i Hortalisses, del Mercat Central del Peix i de l'Escorxador.

També s'ha incrementat la freqüència amb què es reomplen els dispensadors de sabó dels lavabos i vestidors dels Mercats (5 revisions diàries). En aquest sentit, qualsevol incidència detectada o rebuda, és corregida de manera immediata.

Informació actualitzada sobre el Covid19

A fi de mantenir informats tots els usuaris de Mercabarna sobre les mesures d'higiene que s'estan implementant i sobre les recomanacions que les autoritats sanitàries realitzen per evitar el contagi, s'ha intensificat la comunicació digital.

Cada dia s'emet un comunicat per correu electrònic a totes les empreses de Mercabarna en què informem sobre les noves mesures aplicades a Mercabarna i les noves recomanacions. En aquestes comunicacions remarquem la importància d'informar sobre possibles contagis a la direcció de Mercabarna, mitjançant telèfons atesos les 24h. I s'ha obert un fil directe de comunicació amb la direcció de Mercabarna per informar sobre qualsevol incidència que les empreses i els treballadors de Mercabarna puguin patir en relació amb aquesta emergència sanitària.

També publiquem aquestes informacions al web de Mercabarna. I quan és necessari reforcem la comunicació mitjançant les nostres xarxes socials, que estan servint com a altaveu de les mostres d'agraïment de la ciutadania a tots els treballadors i treballadores de Mercabarna per la seva tasca essencial d'aprovisionament d'aliments frescos.

Des de Mercabarna ens sumem a aquest agraïment a tota la població de Mercabarna. I agraïm també a totes les persones que han volgut retre un homenatge als treballadors i treballadores d'aquest polígon alimentari. El seu escalf és fonamental per mantenir alta la moral en aquesta situació.

I continuem treballant per garantir que mercats municipals, comerç de proximitat i supermercats puguin oferir a la ciutadania un àmplia i variada oferta d'aliments frescos i saludables.

Neteja i desinfecció especials al Mercat Central del Peix